Provozní řád

Provozní řád Jezdecký spolek Denisa, z. s.

1. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

Vstup do areálu JS je povolen pouze členům jezdeckého spolku, účastníkům jezdeckého výcviku či účastníkům rekreačního ježdění po předchozí domluvě s pověřenou osobou. Ostatním osobám pouze se souhlasem provozovatele či cvičitele. Při příchodu do areálu spolku je povinností každé osoby ohlásit se u cvičitele či provozovatele, nebo osoby jím pověřené a respektovat jejich pokyny. Je zakázáno vstupovat mimo povolené prostory. Se psy je dovoleno vstupovat pouze na vodítku. Je zakázáno krmit, hladit a plašit zvířata.Ve všech prostorách spolku platí zákaz kouření a manipulace s ohněm.

2. PÉČE O KONĚ

Ke koním lze přistupovat jen v přítomnosti cvičitele či majitele koně. Vstup do výběhů, jízdárny je bez těchto osob či jejich pověření zakázán. Hrozí nebezpečí úrazu! V prostorách pastevního odchovu při zacházení s koňmi je nutné chovat se klidně, neběhat, nekřičet, nebo jinak plašit koně. Bez souhlasu majitele je zakázáno koně krmit. Před přistoupením ke koni je nutné koně dostatečně hlasitě oslovit a přistupovat k němu zpravidla z jeho levé strany. Na volném prostranství nikdy nepřistupovat ke koni zezadu a v případech, kdy není jiná možnost, koně důrazně oslovíme. Při výcviku a ošetřování koní je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost – buď stát těsně u koně, nebo v takové vzdálenosti, aby nemohlo dojít k zasažení kopyty, nebo kousnutí. Bez vědomí provozovatele, osoby jím pověřené nebo cvičitele je přístup ke koním zakázán. Při manipulaci s koňmi (čištění, sedlání) budou všichni koně uvázáni na ohlávce na určeném stanovišti,
nikdy ne za uzdečku. Jednoho koně vede vždy jeden člověk.

3. JEZDECKÝ VÝCVIK, VYBAVENÍ, JÍZDA NA KONÍCH, RIZIKA ÚRAZU

Chod výcviku řídí cvičitel, trenér nebo osoba jím pověřená (dále jen trenér). Před zahájením jízdy na koních jsou účastníci i trenér povinni provést kontrolu sedlového materiálu a ostatní výstroje koně. Pokud zjistí závadu účastník, je povinen ji ihned nahlásit trenérovi. Jezdecký výcvik probíhá za každého počasí na venkovní jízdárně. Účastníci jízdy na koních musí být vhodně (dle počasí) oblečeni a vybaveni ochrannými pomůckami. Každý jezdec musí mít kvalitní přilbu s tříbodovým úchytem. Dále se doporučují: pružné jezdecké kalhoty nebo svetr s dlouhým rukávem, tenké rukavice a bezpečnostní vesta. Je zakázáno nosit takové náhrdelníky, řetízky, náramky, velké prsteny a jiné předměty, které by se mohly snadno zachytit na výstroji koně. V sandálech, botách na podpatku, nebo se zipem na vnitřní straně obuvi nebude jízda umožněna. Všichni účastníci jsou povinni se chovat ohleduplně ke koním, ostatním jezdcům, kolemjdoucím a okolní přírodě. Je vhodné, aby účastníci jezdeckého výcviku, rekreační jezdci, pravidelní jezdci, ošetřovatelé, majitelé a další osoby podílející se na provozu areálu byli očkováni proti tetanu a měli uzavřené úrazové pojištění. Je zakázáno rušit či komunikovat s jezdcem, který se účastní výcviku. Noví účastníci, kteří absolvovali jezdecký výcvik, nebo jezdili v jiné stáji, by měli objektivně informovat trenéra o svých schopnostech. Jezdecký výcvik, jízda na koních je provozována na vlastní nebezpečí účastníků. Provozovatel neručí za případné úrazy vzniklé pádem z koně, případně jinou činností v jezdeckém areálu. Účastník jízdy není provozovatelem pojištěn proti úrazu či jiné újmě na zdraví a majetku. Jezdecký výcvik a jízda na koních je zakázána pod vlivem alkoholu, drog, nebo jiných psychotropních látek a je zakázáno při těchto činnostech jíst, pít, žvýkat, kouřit, fotit a telefonovat.

4. OBJEDNÁVKA, ÚHRADA, ZRUŠENÍ LEKCÍ, REZERVAČNÍ POPLATKY

Každý návštěvník je povinen si před návštěvou areálu objednat příslušný termín. Objednání termínu probíhá osobně, telefonicky nebo e-mailem.

5. DALŠÍ USTANOVENÍ

Každý návštěvník spolku je povinen v případě zjištěných závad nebo vědomí možného poškození majetku, okamžitě tuto skutečnost nahlásit odpovědné osobě. Zapůjčené věci prosíme vracet v původním stavu na původní místo. V případě zničení nebo poškození majetku spolku je viník povinen škodu uhradit. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv případné škody, které návštěvníkovi vzniknou v důsledku porušení tohoto provozního řádu. Provozovatel je oprávněn tento provozní řád kdykoliv změnit. Případné osobní údaje návštěvníka sdělené provozovateli při registraci termínu uchovává provozovatel v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a tzv. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje návštěvníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Tyto údaje provozovatel nepředá žádné třetí osobě, s výjimkou případné zákonné povinnosti sdělení takové informace. Návštěvník má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti návštěvníka doručené vedení spolku odstranit z databáze.


Těšíme se na Vaši návštěvu a doufáme, že se Vám u nás bude líbit!